Úvod / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodejce:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jiří Večeře

Chrudimská 1281
53002 PARDUBICE
Česká republika

IČ: 11063505
DIČ: neplátce DPH


Obchodní podmínky pro nákupy v internetovém obchodě www.kreativni-obchod.cz

 

1. Úvodní ustanovení

Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kreativni-obchod.cz , jehož provozovatelem je Mariana Večeřová, Chrudimská 1281, 530 02 Pardubice, IČO 48999962, neplátce DPH. Číslo v obecním živnostenském rejstříku Obecního živnostenského úřadu v Pardubicích: 6794. Dále jen „prodejce“.

Obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce i kupujícího.

Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami.  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se těmito obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, a to v jejich platném znění.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává u prodejce zboží, které je nabízeno v jeho internetovém obchodě na stránce www.kreativni-obchod.cz  a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodejcem jako povinné. Provedení objednávky je ukončeno vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky na straně kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a považuje je za závazné. Minimální výše objednávky je 200,-Kč bez poštovného.
 2. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za kupní smlouvu ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen „kupní smlouva“) je mezi kupujícím a prodejcem uzavřena okamžikem odeslání objednávky. Kupující prohlašuje, že odesláním objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupní smlouvou se prodejce zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodejce či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodejci kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

 

3. Dodací a dopravní podmínky

 1. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti, obvykle za 1-5 pracovních dnů, nejdéle však do 2 týdnů od potvrzení objednávky.
 2. V případě, že kupující dohodl s prodejcem úhradu kupní ceny bankovním převodem či složením na účet prodejce, zavazuje se prodejce zaslat vybrané zboží kupujícímu nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodejce, avšak připravení zboží musí být nejdříve kupujícímu prodejcem oznámeno. Pokud není prodejcem zboží k zaslání či předání připraveno a toto kupujícímu prodejcem oznámeno a kupujícím byla kupní cena již složena, může mít toto odkladný účinek a zboží bude zasláno až ve chvíli, kdy bude prodejcem kompletně připraveno.

      Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží   kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se  nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodejce.

III. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:

 1. při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci
 2. při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodejce
 3. při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od prodávajícího
 1. Způsob odeslání zboží
 1. balík nebo listovní zásilka  – Česká pošta
 2. osobní převzetí zboží na výše uvedené adrese
 3. jiný předem dohodnutý a oběma stranami odsouhlasený způsob převzetí či zaslání

 

IV. Náklady na dodání zboží
Poštovné pro dodávky zboží je účtováno dle sazebníku České pošty.Viz „možnosti dopravy“ na úvodní straně e-shopu.

V. Nevyzvednutí zásilky

  Povinností kupujícího je objednanou zásilku přijmout. Pokud se tak nestane, bude kupujícímu účtováno marné poštovné dle objednávky a rozbalovné v částce 100,- Kč.

 

 

 

 4. Platební podmínky

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

 1. dobírkou
 2. převodem/složením na účet prodávajícího
 3. platba v hotovosti při osobním odběru zboží

Způsob platby uvede kupující ve své objednávce.

Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad.

 

5. Záruky a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců, řídící se Občanským zákoníkem. Postup při reklamaci zboží upravuje čl. 8. Reklamační řád.

Zjevné vady jsou reklamovatelné do 3 dnů od převzetí zásilky.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných známek a vad způsobených užíváním a to v originálním obalu. Zboží lze vrátit zasláním na adresu e-shopu.

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu.

Ke zboží je nutno přiložit originál faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné odstoupení musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodejce hradí kupující, přičemž je kupující povinen uhradit i náklady spojené s původním zasláním zboží a to v účtované výši a to převodem na účet prodejce, vyplacením v hotovosti do rukou prodejce, případně jiným dohodnutým způsobem.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího  

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na odmítnutí plnění objednávky, pokud zákazník předchozí objednávku neuhradil (platba předem na účet), nebo nevyzvedl (dobírka).

V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

 

7. Slevové akce

Slevové akce jsou vždy časově omezeny a jsou zveřejňovány na úvodní straně e-shopu..
Různé typy slev se nesčítají.

 

8. Reklamační řád

Obecné ustanovení
Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a zákona o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Záruka
Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. 5. těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Upozornění – na výrobky označené jako „ramš“ nebo „ramšové perle“ (jedná se o II. kvalitu) není možno uplatňovat reklamaci vad vzhledu, velikosti, barvy či případných bublin ve skle, případně i poškrábaného povrchu skleněných korálků.

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne uplatnění této reklamace, pokud se prodejce s kupujícím nedohodne jinak.
Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodejce.

Záruka se nevztahuje zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou nebo nevhodným skladováním výrobku. Za nesprávné užívání se může mimo jiné považovat i např. styk s agresivními látkami (parfémy, šampony, mycí prostředky, ale např. i chlorovaná nebo mořská voda). Bižuterní zboží ani polotovary nesmějí být taktéž dlouhodobě vystaveny přímému slunečnímu svitu, případně být použity nebo uloženy ve vlhkých nebo jinak zatížených prostorech (sauny, bazény, sprchy atd.).


Reklamaci lze uplatnit zasláním zboží na adresu e-shopu, v žádném případě ne na dobírku. Náklady na doručení hradí kupující.

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či poničení. Ke zboží je nutno přiložit originál dodacího listu a faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Pokud nebude faktura přiložena, nebude reklamace přijata k vyřízení, respektive bude přijata v okamžiku doplnění dokladu o nákupu.

 

9. Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

 

10. Zvláštní upozornění 

 

Veškeré zde prodávané zboží není určeno pro děti do 3 let. Při používání zboží dětmi do věku 12 let doporučujeme dohled dospělé osoby.

 

Zodpovědnou osobou pro prodej stříbrných komponentů je p.Jiří Večeře, IČO 110 63 505, se sídlem Chrudimská 1281, 530 02 Pardubice, evidován u Puncovního úřadu Praha s ev.č. 9485.Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. ledna 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nákupní košík
Nákupní košík

košík je prázdný

Přihlášení

Registrace není povinná

Přihlašovací jméno
Heslo
něco málo o korálkách